Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Begjinnersgids

Dit is de snelle gids foar Hattrick. Foar ynformaasje yn mear detail ferwize wy dy nei de hânlieding.

Begjinnersgids

Do bist de manager, en bist de baas oer alles oangeande de klup. Do planst taktiken en bepaalst de strategy, nimst besluten oer trening en selektearrest hokker spilers spylje. Do keapest en ferkeapest spilers, ynvestearrest yn ferbetteringen fan dyn stadion, en noch folle mear.


Jild

Jild is belangryk, dus tink goed nei oer wêr'st it oan útjouwst. In goed startadvys is om gjin jild út te jaan oant datst witst wat belangryk is, en wêr'tst it jild brûke kinst om it bêste effekt te beheljen.

Do fertsjinnest jild troch wedstriden, sponsers, fans en de ferkeap fan spilers, en do brûkst jild foar útjeften oan spilerssalarissen, personiel, stadionûnderhâld - mar ek oan ynvestearingen yn nije spilers en stadionferbetteringen.
Previous page 1 2 3 4 5 6 Next page
 
 
Server 096