Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Hulp »   Hulp 

Hulp by Hattrick

Hânlieding

Do kinst alles datst witte moatst oer it spyljen fan Hattrick en hoe't Hattrick wurket fine yn de hânlieding.

Foarums

Op de Hattrick Foarums is in spesjaal foarum foar allerhande soarte spul relatearre fragen.

GameMasters

Us frijwillige GameMasters helpe ús om Hattrick in earlik en freonlik spul te hâlden. Gean nei de GM-siden ast fertochte saken of falsk spul rapportearje wolst, of ast mear witte wolst oer it wurk fan de GMs.

Oer Supporter

Lês mear oer de ekstra tsjinsten dy't by it Hattrick Supporter-pakket hearre. Supporter makket Hattrick ynteressanter en leuker om te spyljen, en tagelyk helpst de Hattrick-ûntwikkelers om it spul fierder te ûntwikkeljen.

Nim kontakt mei ús op

Nim kontakt mei ús op ast ien of oare fraach oer Hattrick hast.

 
 
Server 095