Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

FC Petrovgrad Servje (1105461)

Dit is in bot-ploech. Wat hâldt dat yn?

Kompetysjes

#7 yn V.247

Klupdetails

Dizze ploech hat gjin minsklike manager. Dit is in "bot"-ploech sûnt 12-5-2017.

1 555 leden yn FC Petrovgrad

Stadion: Petrovgrad Arena (kapasiteit 12 000)

Rang 0

 
 
Beoardielje dizze side
Server 096