Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Strategysk
fuotbal
namme behearder

  • Managers út 128 lannen
  • It freget strategy om te winnen
  • Maklik om útein te setten
  • Gjin jild útjaan om te winnen
  • Grutte aktive fuotbalmienskip
Fergees te spyljen

Nim hjoed noch dyn eigen ploech!

Kinst ek yntekenje mei dit formulier.

Ploechynformaasje

Nasjonale ploech fan Feriene Steaten

De nasjonale ploegen binne in kaaiûnderdiel fan Hattrick. Alle behearders kinne meidwaan oan it ferkiezen fan in nasjonale trener foar de ploech, of mei it kweken fan takomstige stjerren foar de seleksje As elkenien meiwurket, kinst hiel fier komme - hielendal oan de World Cup finale ta.

De trener fan Feriene Steaten

Namme:
Mod-Runnerd Feriene Steaten
Spilet Hattrick sûnt:
9-6-2007
Nasjonale trener sûnt:
1-24-2017
Wins/Ferliezen:
9/4
Aktuele stân yn Feriene Steaten:
10
Phones with the Hattrick app

Wreidzje dyn Hattrick-ûnderfining út

Kinst op in soad manieren wille belibje oan Hattrick, net allinnich yn dyn browser. Us aktive mienskip fan ûntwikkelers hat in seleksje makke fan mobile apps, browser ynstekkers, ynformative webstekken en oare software dy't ús wurk as behearder folle nijsgjirriger en moaier meitsje. De measte CHPP-produkten binne fergees te brûken en se binne allegear de muoite wurdich om te besjen.

Hattrick yn getallen

Wedstriden ferline wike 274 327
Brûkers online 4 218
Forum posts fan juster 12 565
Aktive talen 55