Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Strategysk
fuotbal
namme behearder

  • Behearders út 128 lannen
  • It freget strategy om te winnen
  • Maklik om útein te setten
  • Gjin jild útjaan om te winnen
  • Grutte aktive fuotbalmienskip
Fergees te spyljen

Nim hjoed noch dyn eigen ploech!

Kinst ek yntekenje mei dit formulier.

Ploechynformaasje

Nasjonale ploech fan Feriene Steaten

De nasjonale ploegen binne in kaaiûnderdiel fan Hattrick. Alle behearders kinne meidwaan oan it ferkiezen fan in nasjonale trener foar de ploech, of mei it kweken fan takomstige stjerren foar de seleksje As elkenien meiwurket, kinst hiel fier komme - hielendal oan de World Cup finale ta.

De trener fan Feriene Steaten

Namme:
dovetail Feriene Steaten
Spilet Hattrick sûnt:
8-19-2003
Nasjonale trener sûnt:
11-3-2015
Wins/Ferliezen:
1/1
Aktuele stân yn Feriene Steaten:
38
Phones with the Hattrick app

Wreidzje dyn Hattrick-ûnderfining út

Kinst op in soad manieren wille belibje oan Hattrick, net allinnich yn dyn browser. Us aktive mienskip fan ûntwikkelers hat in seleksje makke fan mobile apps, browser ynstekkers, ynformative webstekken en oare software dy't ús wurk as behearder folle nijsgjirriger en moaier meitsje. De measte CHPP-produkten binne fergees te brûken en se binne allegear de muoite wurdich om te besjen.

Hattrick yn getallen

Wedstriden ferline wike 328 161
Brûkers online 11 084
Forum posts fan juster 19 367
Aktive talen 55